MINGO GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONSUMER SALE NEDERLANDS

Begrippen

MINGO: de onderneming MINGO, de gebruikster van deze algemene voorwaarden
Overeenkomst: de overeenkomst tussen MINGO en U met betrekking tot één of meer door MINGO te leveren zaken
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarvan MINGO de gebruikster is en welk van toepassing is bij overeenkomsten tussen MINGO en een consument
U de consument die een overeenkomst op afstand aangaat met MINGO
Artikel(en) de door MINGO geleverde zaak/zaken
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door MINGO georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten/artikelen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
Website de internetsite http://www.mingokids.com

1 Toepasselijkheid 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van MINGO zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst. 
Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Artikelen.
In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn echter slechts van kracht nadat deze op de Website zijn gepubliceerd. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod zal de voor U meest gunstige bepaling gelden.

2 Aanbiedingen/Overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van MINGO zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. MINGO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door MINGO. MINGO is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MINGO dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
MINGO houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet en/of foutief is ingevuld.
Indien U een of enige van zijn verplichtingen op grond van de met MINGO gesloten Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, bent U van rechtswege in verzuim. MINGO het dan recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder dat MINGO tot enige schadevergoeding gehouden is. Dit is onverminderd eventuele aan MINGO verder toekomende rechten.
Mondelinge toezeggingen verbinden MINGO slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
Aanbiedingen van MINGO gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
MINGO is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

3 Prijzen 
De bij de Artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, en inclusief BTW tenzij anders wordt vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders wordt vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie de Website voor verzendkosten. 
MINGO is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen in het geval dat de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. U dient deze kosten zelf te betalen.
MINGO kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer- of drukfouten. 
Aan Uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van MINGO.

4 Betalingen
Betaling kan plaatsvinden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de Website. 
Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider. Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende betalingsprovider van toepassing.
De factuur wordt overhandigd of toegezonden bij levering. De factuur vormt tevens het garantiebewijs.
Betaling dient in ieder geval zonder korting of compensatie plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent U vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag ook de wettelijke rente per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. 
In het geval dat U met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, zal MINGO U een aanmaning sturen waarbij een laatste betaaltermijn wordt gegeven van veertien (14) dagen. Hierbij zal tevens de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven, welke U onherroepelijk verschuldigd wordt als betaling binnen deze termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform lid 4 van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien U met enige betaling in gebreke bent, is MINGO gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

5 Bestelproces en levering
MINGO zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. 
MINGO is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan Uw zijde of derden, tenzij U aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van MINGO. 
Het risico van het Artikel gaat op het moment van levering op U over. 
Bij bestelling van door MINGO te leveren Artikelen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, vindt aflevering plaats aan het adres dat U aan MINGO heeft opgegeven. Als bij het bestellen een verkeerd adres wordt ingevuld waardoor er foutief wordt verzonden, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor Uw rekening.
MINGO streeft erna om in Nederland binnen 1-3 werkdagen te leveren. Buiten Nederland maar in Europa moet U rekening houden met een levertijd van minimaal 3-4 werkdagen. Deze levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. MINGO kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden,
MINGO is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door PostNL of enige andere door MINGO ingeschakelde vervoerder. 
Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden.
U dient de aanwijzingen en waarschuwingen zoals op de Website en verpakkingen worden vermeld nauwkeurig op te volgen.

6 Onderzoek bij aflevering
U dient direct bij aflevering te onderzoeken of MINGO de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. MINGO dient u direct schriftelijk in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt.
MINGO is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen. Dit tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen beide partijen als deugdelijk indien U in gebreke bent gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld de eerste alinea van dit artikel op tijd te doen.
De prestatie van MINGO geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, zodra U het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Dit tenzij U het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Voornoemde alinea’s doen niets af aan de rechten en vorderingen die U met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van MINGO ten opzichte van MINGO kan doen gelden op grond van de consumentenwetgeving.

7 Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendomsrecht van het geleverde gaat pas over, indien U al wat deze op grond van enige Overeenkomst aan MINGO verschuldigd is, heeft voldaan.
Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag U het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. 

8 Herroepingsrecht en retour zenden 
Bij de aankoop van niet-gespecificeerde standaardartikelen uit het bestaande assortiment heeft U de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Artikel door U of een vooraf door U aangewezen en aan MINGO bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd dient U zorgvuldig om te gaan met het Artikel en de verpakking. Dit betekent dat u het Artikel slechts in die mate zal uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het Artikel wenst te behouden. 
Indien U van Uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient U de complete bestelling met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan MINGO retourneren, conform de door de MINGO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien U gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor Uw rekening.
Indien U de verschuldigde vergoeding al betaald heeft, zal MINGO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, aan U terugbetalen.
Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn Artikelen die door MINGO tot stand zijn gebracht in overeenstemming met Uw specificaties zoals (niet uitputtend bedoelt) na aanlevering van een ontwerp of specifieke teksten.
MINGO behoudt het recht om geretourneerde Artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien (14) dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel is gebruikt, gedragen, gewassen, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door Uw toedoen is beschadigd of in het geval dat de oorspronkelijke bestelling niet meer compleet is.
Ten behoeve van het herroepingsrecht stelt MINGO aan U een modelformulier ter beschikking.

9 Overmacht 
Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft MINGO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. U wordt dit schriftelijk dan medegedeeld. MINGO zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MINGO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MINGO niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ook wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.

10 Reclames
MINGO garandeert dat het geleverde Artikel beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties die U op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
Voor eventuele reclames met betrekking tot door MINGO geleverde zaken dienen binnen acht (8) dagen na de levering schriftelijk bij MINGO te zijn gemeld.
Indien voornoemde meldingen mondeling zijn gedaan, dient U deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen.
Retourzendingen van reeds door MINGO geleverde Artikelen worden eerst na schriftelijke toestemming van MINGO door laatstgenoemde geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn geheel voor Uw rekening en risico.
Voornoemde leden doen niets af aan de rechten en vorderingen die U met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van MINGO ten opzichte van MINGO kan doen gelden op grond van de consumentenwetgeving.

11 Aansprakelijkheid
Alle Artikelen zijn met de grootste zorg samengesteld. MINGO is echter niet aansprakelijk voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg is van verkeerd gebruik van de door MINGO verkochte Artikelen en/of losgeraakte materialen of toebehoren. 
MINGO is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de Artikelen. 
MINGO is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van U of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door MINGO of indien deze op grond van dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van MINGO is.
De aansprakelijkheid van MINGO in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van het geleverde Artikel, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van MINGO.
Bovendien is de aansprakelijkheid van MINGO in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 
MINGO is niet aansprakelijk voor op de Website vermelde adviezen, evenals afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de op de Website of andere documentatie van MINGO opgenomen gegevens.
In geen geval zal MINGO aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien MINGO in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

12 Intellectuele eigendom 
U dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door MINGO geleverde Artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Artikelen en/of met betrekking tot de Website berusten bij MINGO, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Drukwerk en afbeeldingen van Artikelen mogen niet zonder toestemming van MINGO worden gebruikt.

13 Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van MINGO opgeslagen om de bestellingen te verwerken.
U heeft op elk moment het recht MINGO te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. MINGO kan de veiligheid van Uw persoonlijke gegevens die door u via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. MINGO is hiervoor niet aansprakelijk.
Als U zich op de Website van MINGO inschrijft, verplicht U zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van MINGO op schadevergoeding.
Indien U toestemming geeft voor verwerking van Uw gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die MINGO voor U nuttig acht, zullen Uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van MINGO en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen MINGO kan U een e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover U daarmee instemt. U kunt te allen tijde Uw toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via e-mail.

14 Nederlands Recht en geschillen
Op iedere door MINGO gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de op grond van de wet bevoegde rechter.

15 Vindplaats en wijziging Voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door MINGO op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan via de Website. 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

16 Identiteit van MINGO 
De eenmanszaak MINGO is gevestigd aan de Vijverhofstraat 88, 3032 SN Rotterdam. MINGO is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 18.00 uur op het mailadres info@mingokids.com. Het KvK-nummer is 63671050.